Ochrana osobních údajů

Zásady bezpečného zpracování a ochrany osobních údajů ve společnosti Lesní práce Krkonoše, s.r.o.

Ochrana osobních údajů  ve společnosti Lesní práce Krkonoše, s.r.o. (dále jen Správce/Zpracovatel) je zajištěna v souladu s požadavky aktuální právní úpravy. Jedná se zejména o:

.  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), kterým se zrušuje směrnice 95/46 ES

.  Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

.  Zákon č. 480/2004Sb o některých službách informační společnosti

. Zákon č. 127/2005Sb. O elektronických komunikacích

a další související právní předpisy upravující ochranu osobních údajů.

1. Zákonnost a transparentnost zpracování ve vztahu k subjektu osobních údajů

Správce/Zpracovatel je oprávněn nakládat s osobními údaji subjektu pouze v důsledku plnění právních povinností, plnění smluv, na základě souhlasu subjektu údajů nebo v případě oprávněného zájmu Správce/Zpracovatele údajů.

 Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu, vymazání (vyjma doby nezbytně dané zákonnou lhůtou archivace), omezení zpracování a právo podat stížnost dozorčímu orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, nebo právo podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů.

2. Účelnost zpracování a minimalizace rozsahu používaných osobních údajů a zpracovatelských operací

Správce/ Zpracovatel nakládá pouze s  údaji nezbytnými  k plnění svých povinností. Jsou zpracovávány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

3. Omezení doby zpracování osobních údajů

Osobní údaje subjektu jsou Správcem/Zpracovatelem zpracovávány a uchovávány pouze po dobu povinně stanovenou zákonnými ustanoveními. Jedná se zejména o lhůty, vyplývající z ustanovení:

. Zákona o účetnictví

. Zákona o dani z přidané hodnoty

. Zákona o dani z příjmů

. Občanského zákoníku

. Obchodního zákoníku

. Zákoníku práce

. Zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

. Zákon o veřejném zdravotním pojištění

. Zákon o archivnictví a evidenci a dalších souvisejících předpisů.

Po uplynutí doby účelu zpracování nebo pokud se na ně neváže Zákon o archivnictví a spisové službě, jsou osobní údaje subjektu odstraněny (fyzicky likvidovány).

4. Integrita a důvěrnost při zpracování osobních údajů

Ke všem zpracovávaným osobním údajům má přístup pouze Správce/Zpracovatel a zákonem daní příjemci jako je finanční úřad, sociální pojišťovna, zdravotní pojišťovny, obecní úřad, orgány činné v trestním řízení, popř. jiný oprávněný subjekt (v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany apod.)

Správce/Zpracovatel přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.